www.instrumenten.nl
Een kwaliteitsinstrument voor iedereen!
Uw klantgegevens  Inhoud winkelwagen  Afrekenen  
  Hoofdpagina » Winkel » Algemene voorwaarden Uw klantgegevens  |  Inhoud winkelwagen  |  Afrekenen   
CategorieŽn
Bugel (1)
Cornet (1)
Flugelhorn (1)
Jachthoorn (1)
Klarinet (1)
Trombone (2)
Trompet (3)
Tuba (1)
Saxofoon (6)
Koffer-> (10)
Accessoire
Informatie
Bestellen en betalen
Bezorgen
Filosofie en bedrijfsinfo
Algemene voorwaarden
Neem contact op
Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS, gevestigd te Vlodrop aan de Gildenlaan nr. 19, zijn geregistreerd en liggen ter inzage ten kantore van Kresin Musical Instruments en zijn in te zien en te downloaden van onze website www.instrumenten.nl. Op eerste verzoek van de wederpartij worden de Algemene Voorwaarden direct kosteloos toegezonden.

Art. 1. Toepasselijkheid 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties waarbij KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS partij is. 

2. Onder de wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n). 

3. Voor zover de strekking van de bepalingen in deze voorwaarden zich daar niet tegen verzet, zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing op die gevallen waarop deze voorwaarden blijkens de bewoording niet uitdrukkelijk het oog hebben. 

4. Voor zover mogelijk zal KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS bij iedere offerte of overeenkomst een verwijzing maken naar deze voorwaarden en aangeven dat de voorwaarden op de website www.instrumenten.nl zijn in te zien. 

5. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Art. 2. Offertes 

1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkheidverklaring van deze voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst. 

2. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend. 

3. Een offerte wordt schriftelijk of telefonisch gedaan. 

4. Een schriftelijke offerte wordt voorzien van een dagtekening en is vanaf die datum dertig dagen geldig. 

5. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS heeft bereikt. Uit de acceptatie blijkt automatisch dat de wederpartij zich verenigt met de toepasselijkheidverklaring van deze voorwaarden. 

Art. 3. Wijzigingen 

1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijking van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS en de wederpartij zijn overeengekomen. 

Art. 4. Aanbiedingen 

1. Alle orders, ook voor zover zij door tussenpersonen zijn afgesloten of gemaakt, binden KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS eerst, nadat deze door hem schriftelijk zijn bevestigd. 

2. Telefonische bestellingen worden in het algemeen eerst uitgevoerd na schriftelijke bevestiging van de wederpartij. Zonder deze is de wederpartij verantwoordelijk voor alle schade, ontstaan ten gevolge van telefonische misverstanden. 

Art. 5. Prijzen 

1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende prijzen.

2. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 19% BTW tenzij uitdrukkelijk vermeldt in offertes of andere correspondentie. 

3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden leveranties af magazijn. Verpakking- en vrachtkosten zijn voor rekening van de wederpartij tenzij franco levering door KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS schriftelijk is bevestigd. 

Art. 6. Leveringen 

1. Wanneer partijen een datum van levering zijn overeengekomen, zal KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS alles bij machte in het werk stellen deze datum van levering na te komen. 

2. Wanneer de wederpartij na het verstrijken van de overeengekomen leveringsdatum in gebreke blijft de goederen af te nemen, dan heeft KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS het recht om de goederen te factureren en betaling te eisen onverminderd het recht op schadevergoeding jegens de wederpartij. 

3. Het in de vorige leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op reparatie en/of taxatietermijnen. 

Art. 7. Eigendomsovergang en risico 

1. Het risico voor de goederen gaat op de wederpartij over bij levering. 

2. Het eigendom van de goederen gaat pas op de wederpartij over, zodra zij aan al haar verplichtingen jegens KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS heeft voldaan.  

3. Zolang de wederpartij niet volledig haar verplichting(en) is nagekomen en de eventuele bijkomende rente en kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS zich de eigendom van de goederen voor. 

4. Als KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS op verzoek van de wederpartij de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij de wederpartij zijn bezorgd en afgeleverd. 

5. Het is de wederpartij verboden, zolang zij de eigendom van de gekochte goederen nog niet heeft verkregen over de gekochte goederen ten nadele van KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS te beschikken, bijvoorbeeld door verpanding of ingebruikname of anderszins. 

Art. 8. Niet toerekenbare tekortkoming (Overmacht) 

1. De in artikel 6 bedoelde leveringstermijnen worden verlengd met de periode, gedurende welke KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. 

2. Van overmacht aan de zijde van KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS is sprake, indien KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen. Dit ongeacht of de oorzaak bij KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS dan wel derden aan wie KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS werk had uitbesteed is gelegen, indien en voor zover de oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS zijn ontstaan. 

3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden na de oorspronkelijk overeengekomen datum van levering vertraagd wordt, zijn zowel KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS als de wederpartij bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. 

4. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en het daarvoor verschuldigde te voldoen, hetzij de overeenkomst over het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen order de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was, naar KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS terug te zenden voor rekening en risico van de wederpartij, indien de wederpartij kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door hem niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen. 

5. Indien KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS goederen onder zich heeft die hem ter hand zijn gesteld door de wederpartij ter reparatie/taxatie of anderszins en de wederpartij komt zijn verplichtingen jegens KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS niet dan wel niet volledig na, dan is KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS gerechtigd de goederen onder zich te houden, totdat de wederpartij volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Eventuele kosten verbonden aan het niet dan wel niet volledige nakomen, komen ten laste van de wederpartij en dienen integraal voldaan te worden aan KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS alvorens hij tot afgifte van genoemde goed(eren) zal overgaan. 

6. In het geval dat goederen zoals bedoeld order punt 5 beschadigd raken, vermist worden enzovoorts, en de wederpartij lijdt hierdoor schade, dan is KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS gehouden de schade aan de wederpartij te vergoeden, echter nimmer tot een hoger bedrag dan de dagwaarde van het goed. 

Art. 9. Garantie 

1. Op de geleverde goederen zijn primair van toepassing de garantiebepalingen vastgesteld door de leverancier/importeur/fabrikant. Voor zover op het geleverde geen garantie mocht zijn verleend, wordt door KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS garantie verleend op het geleverde gedurende een periode van zes maanden, te rekenen vanaf de factuur datum. 

2. De garantie betreft uitsluitend materiaal en fabrieksfouten, indien deze aan KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS verwijtbaar zijn en omvat het kosteloos verhelpen van deze fouten. 

3. De garantieclaim wordt alleen in behandeling genomen indien KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS schriftelijk in kennis is gesteld van de garantieclaim met omschrijving van de tekortkoming.

4. De garantie geldt niet voor gebreken, ontstaan door kennelijk onoordeelkundig gebruik, ruwe of foutieve behandeling door wederpartij. 

5. De garantie vervalt indien zonder toestemming van KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS door derden veranderingen en/of reparaties zijn uitgevoerd. De garantie vervalt eveneens indien het goed aan derden wordt verkocht (tenzij nader schriftelijk met KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS is overeengekomen). 

6. Reparaties die niet onder de garantie vallen, worden normaal in rekening gebracht. 

7. De toezending ter reparatie, van onder garantie vallende defecte goederen, dient op kosten en risico van de wederpartij te geschieden, onder bijvoeging van het aankoopbewijs. 

8. Bij schade, veroorzaakt door of ten gevolge van materialen en/of fabrieksfouten, is KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS slechts aansprakelijk tot de natuurwaarde van het geleverde goed. 

9. Het in de vorige leden bepaalde is, voor zover mogelijk, van overeenkomstige toepassing op uitgevoerde reparaties, taxaties en andere werkzaamheden. 

Art. 10. Betaling 

1. De betaling kan contant geschieden bij het afleveren van het goed, respectievelijk na het verrichten van de dienst of per bankoverschrijving. 

2. Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor de door KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS geleden schade, daaronder begrepen winstderving en de kosten van de ingebrekestelling. 

3. Indien KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS bij toerekenbaar tekortkomen van de wederpartij tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 100, -. 

4. In geval van een toerekenbare tekortkoming is de wederpartij tevens de contractuele rente (ter hoogte van de alsdan geldende wettelijke rente) over genoemde bedragen verschuldigd over de tijd dat zij in verzuim is geweest. 

 

Art. 11. Privacyverklaring

Alle informatie die wij telefonisch of via de website verkrijgen, gebruiken wij uitsluitend voor de afhandeling van de bestelling. Indien door wederpartij uitdrukkelijk toestemming gegeven is kan de verkregen informatie ook gebruikt worden voor gerichte reclame of informatieverstrekking richting wederpartij .
De informatie die wij verkrijgen op financieel gebied zoals creditcardnummers en andere gegevens met betrekking op de betaling worden alleen voor de facturatie van de bestellingen gebruikt. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden, die niet gelieerd zijn aan KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS, ter beschikking gesteld, tenzij wij daartoe door wettelijke voorschriften worden verplicht of hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven is.
KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS stelt alles in het werk om de persoonlijke gegevens te beschermen.

Art. 11. Toepasselijk recht/geschillen 

1. Op overeenkomsten tussen KRESIN MUSICAL INSTRUMENTS en de wederpartij, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen en als zodanig worden beschouwd, welke tussen gebruiker en wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter in Roermond.

Volgende
Winkelwagen Meer
Uw winkelwagen
is leeg
Nieuwe producten Meer
Sopraan saxofoon koffer (stof)
Sopraan saxofoon koffer (stof)
€ 25,00
Aanbiedingen Meer
Sopraan saxofoon (zwart/goud)
Sopraan saxofoon (zwart/goud)
€ 350,00
€ 295,00

Copyright © 2024 INSTRUMENTEN.NL
Powered by osCommerce Nederland